Nicolosi, G. and Isaia, M. (2023) “Notes on the Sardinian endemic Tenuiphantes sardous (Gozo, 1908) n. comb. (Araneae: Linyphiidae)”, Fragmenta entomologica, 55(1), pp. 31–36. doi: 10.13133/2284-4880/1509.