Mei, M. and Cappellari, A. (2021) “First record of Pison koreense (Radoszkowski, 1887) from Italy (Hymenoptera: Apoidea, Crabronidae)”, Fragmenta entomologica, 53(1), pp. 67–68. doi: 10.13133/2284-4880/485.